சாம்சனின் கதவு

ஒரு சாதாரண மனிதன் இறைவனின் அற்புத வரத்தால் செய்ய முடிந்த சாகசங்களைக் குறித்து எடுத்துக்கூற எங்களிடம் ஆயிரக்கணக்கான ஆதாரங்கள் உள்ளன. உங்களின் சாம்சனையே எடுத்துக்கொள்வோம். கடவுளால் அருளப்பெற்ற சாம்சன் ஒரு கழுதையின் தாடை எலும்பைக்கொண்டு தன் எதிரிகளைத் துவம்சம் செய்ததாகவும், கோட்டைக் கதவுகளைத் தன் தோளில் சுமந்து சென்றதாகவும் கதைகள் உண்டு. அது இறைவனால் அருளப்பட்ட ஒரு சக்தி என்று போற்றி மகிழ்கிறீர்கள். ஆனால் சாம்சனை, ஹிந்துக்கள் வணங்கும் ஹனுமனுக்கு இணையாக கூற இயலாது.