பெருமைப்பட பத்து பெண் அறிவியலாளர்கள்

அக்டோபர் 14ம் தேதியை கணினிக்கும் கணினி மொழிக்கும் வித்திட்ட ஆடா லவ்லேஸ் தினமாகக் கொண்டாடுகிறார்கள். அந்த தினத்தை முன்னிட்டு நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட இந்தியப் பெண் அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கான விக்கிப்பிடியா பக்கத்தில் குறிப்புகளை சேர்த்திருக்கிறார்கள். அவற்றில் இருந்து பத்து பேர் குறித்த அறிமுகத்தை இங்கே அறியலாம்.
Notable_Women_Scientists_India_Females_STEM_Research_Technology_IIT_Famous_Top_Science_She