நீலம்..நிர்வாணம்…நிதர்சனம்….

பாரிஸின் காலதர்கள், புதுமைக்காக திறந்துவைக்கப்பட்டவையல்ல, புதுமையை வியாபித்தற்பொருட்டு திறக்கப்பட்டவை. பூனை மயிர் உதிர்த்தாற்போன்ற வையலின் அன்ட் தி பிட்சரும் , பியானோ அன்ட் மண்டோலாவும் அபிமானப் பட்டியலை விட்டகல்வதில்லை.