முகப்பு » தொகுப்பு

கவிதை »

இந்த மழை என்ன செய்யும் ?

உன் நினைவன்றி ஏதுமில்லா
கணங்களாய் நிறையும்

கவிதை, மொழிபெயர்ப்பு »

கவிதை – எலிஸபெத் ப்ரௌனிங்

என் காதலை நீ அறிவாயா?
உன்னைக் காணாது,
திசைகளற்று, தடைகளற்று பரந்து விரியும்
என் ஆன்மாவின் தேடலைப் போல் வரைகளற்ற என்
காதலை அறிவாயா?