தமிழில் வங்க எழுத்துகள்

வங்கம்ஏ நோதீர் துய் கினாரே துய் தாரோனி வி. ராமஸ்வாமி: நேர்காணல் மேதையுடன் ஒரு நேர்காணல் வங்காளத்தில் இலக்கியமும், அடையாள அரசியலும் சத்யஜித் ராயின் புதுப்பிக்கப்பட்ட ‘ஒப்பு’ முப்படத் தொகுப்பு 20ஆம் நூற்றாண்டின் வங்காளப் பத்திரிகை உலகம் தமிழில் வங்க எழுத்துகள் நாட்டிற்கு உழைத்த நமது நல்லவர்கள்: பங்கிம் … தமிழில் வங்க எழுத்துகள்-ஐ படிப்பதைத் தொடரவும்.