முகப்பு » கணிதம், வரலாற்றாய்வு, வீடியோ

சமஸ்கிருதம் – சதுரங்கம் – தேசிகன் – டான் கனூத்

ஹாமில்டோனியன் பாதைகள் குறித்து படிக்க இங்கே செல்லலாம்: Donald Knuth: The 2016 Paris C. Kanellakis Memorial Lecture

கீழே கேட்கலாம்:

Comments are closed.