வாசகர்களுக்கு சொல்வனத்தின் தீபாவளி நல் வாழ்த்துகள்

தீபாவளி நன்மைகளின் எழுச்சியைக் கொண்டாடும் திருவிழா. இந்திய கலாச்சார ஒற்றுமையின் சின்னங்களில் ஒன்று.
வாசகர்களுக்கு இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.