சனியின் குடும்பம்

பூமிக்கு ஒரே ஒரு நிலவு. சனிக்கோளுக்கோ 62 நிலவுகள் இருக்கின்றன. சனி கிரகத்தின் இரு நிலவுகள் ஆன என்சிலாடஸ் (Enceladus) மற்றும் டெத்திஸ் (Tethys) இயைந்து தோன்றிய காட்சியை காஸினி (Cassini) விண்கலம் புகைப்படம் எடுத்திருக்கிறது. இந்தப் படத்தில் சனியைச் சுற்றியிருக்கும் வளையங்களையும் பார்க்கலாம்.

Saturn_Moons_Enceladus_Tethys_2_Two_Align_Space