நேஷனல் ஜியாகிரபிக் புகைப்பட போட்டி

நேஷனல் ஜியாகிரஃபிக் பத்திரிகை நடத்தும் ஒளிப்பட போட்டிக்கு வந்திருக்கும் சில படங்கள்:

This mom and cub began to "dance" during their break from perusing for clams.
This mom and cub began to “dance” during their break from perusing for clams.