ஓவிய வியாபாரியின் கண்காட்சி

மோனே, ரெனாய்ர், டீகாஸ், மானே, பிஸாரோ போன்ற ஓவியர்களின் படைப்புகளை கண்காட்சியாக வைப்பார்கள். ஆனால், இவர்களை எல்லாம் விற்பவரின் கண்காட்சியை ஃபிலடெல்ஃபியாவில் வைக்கிறார்கள். எந்தக் கலைஞருக்குமே முதன் முதல் விற்பனை என்பது முக்கியமானது. அதை சாத்தியமாக்கியவர் பால் டியுரண்ட்-ரூல் (Paul Durand-Ruel).
ஆயிரம் மோனெ ஓவியங்கள், 1,500 ரெனாயிர் ஓவியங்கள், 800 பிஸாரோ ஓவியங்கள், 400 சிஸ்லி ஓவியங்கள், 400 கஸாட் ஓவியங்கள், 200 மானே ஓவியங்கள், என ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஓவியங்கள் வாங்கி சந்தையாக்கம் செய்தவரை அறிமுகம் செய்கிறார்கள்:

Monet_painted_The_Artists_Garden_in_Argenteuil_A_Corner_of_the_Garden_with_Dahlias_in_1873

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.