அடிமை வர்த்தகம்

அடிமை வர்த்தகத்தின் வளர்ச்சியைப் படம்பிடித்திருக்கும் காணொளி. குறிப்பாக, ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து அமெரிக்க கண்டத்துக்கு வளர்ந்த இந்த தொழிலைப் பற்றி இரண்டு நிமிடக்காணொளியை இங்கே பார்க்கலாம்

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.