பழங்குடிக் கொண்டாட்டம்

அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் பழங்குடியினர் சுவாரி திருவிழாவை, சென்ற வாரம் கொண்டாடினார்கள். வீரதீர விளையாட்டுகளும் ஆட்டமும் பாட்டமும் யானைகளும் நிறைந்த விழாக்காட்சிகளை இங்குப் பார்க்கலாம்.

Hindu goddess Kali dances during the Suwori festival in Boko, India

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.