தற்காலத்திற்கும் டிம்பக்டூவிற்கும் இடையே

கர்ட் வானகட் கதைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு Between Time and Timbuktu: A Space Fantasy திரைப்படத்தை எடுத்திருக்கிறார்கள். கவிதை பாடும் விண்வெளி வீரரை வானவெளிக்கு அனுப்புகிறார்கள். அவர் உலகெங்கும் தன்னை பிரதியெடுக்கிறார். படத்தை இங்கு பார்க்கலாம்:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.