டால்ஸ்டாய் மொழிகள்

tolstoy

1. “Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.”
“எல்லோரும் உலகை மாற்றவே நினைக்கிறார்கள், ஒருவரும் தன்னை மாற்றிக்கொள்ள நினைப்பதில்லை”
2. “The strongest of all warriors are these two — Time and Patience.”
“வீரர்களிலேயே வலிமையானவர்கள் இவரிருவர் – காலம், பொறுமை”
3. “All happy families resemble one another, each unhappy family is unhappy in its own way.”
“எல்லா மகிழ்ச்சியான குடும்பங்களும் மகிழ்ச்சியில் ஒத்திருக்கிறார்கள், ஒவ்வொரு மகிழ்ச்சியற்ற குடும்பமும் அவரவர் வழியில் மகிழ்ச்சியற்று இருக்கிறார்கள்.”
4. “Honest work is much better than a mansion.”
“நேர்மையான வேலை மாளிகையைவிட பெரியது” 
5. “The hero of my tale, whom I love with all the power of my soul, whom I have tried to portray in all his beauty, who has been, is, and will be beautiful, is Truth.”
“என் கதையின் நாயகன், என் ஆன்மாவின் எல்லா சக்தியுடனும் நான் நேசிப்பவன், அவனது முழுமையான அழகில் நான் சித்தரிக்க முயற்ச்சிப்பவன், இதுவரையிலும், இப்பொழுதும், இனியும் அழகாயிருப்பவன் -“உண்மை (அ) சத்தியம்.”
6. “The vocation of every man and woman is to serve other people.”
“ஒவ்வொரு ஆண் மற்றும் பெண்ணின் தொழில், மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்வதே”
7. “In all history there is no war which was not hatched by the governments, the governments alone, independent of the interests of the people, to whom war is always pernicious even when successful.”
“எல்லா வரலாறுகளிலும், அரசுகளால் உருவாக்கப்படாத போர்களே இல்லை, அரசுகளால் மட்டுமே, மக்கள் நலனை சாராமல் உருவாக்கப்படுபவை, வெற்றியிலும் அரசுகளுக்கே தீங்கு விளைவிக்கும்.”
8. “The truth is that the State is a conspiracy designed not only to exploit, but above all to corrupt its citizens … Henceforth, I shall never serve any government anywhere.”
“உண்மை என்னவென்றால், தேசம் என்பது சுரண்டுவதற்கு மட்டுமல்லாமல், குடிகளை கெடுக்கவும் உருவாக்கப்பட்ட சதி.. இனி நான் எந்த அரசிலும் எங்கிருக்கும் அரசிலும் சேவை புரிய மாட்டேன்.”
9. “Pure and complete sorrow is as impossible as pure and complete joy.”
“தூய்மையான முழுமையான சோகம் என்பது தூய்மையான முழுமையான சந்தோஷத்தைப்போலவே சாத்தியமற்றது.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.