எத்தனை கோடி விநாயகர்!

விமானத்தில் பறக்காமல் பம்பாய் மெயில் ஏறாமல் மும்பைக்கே அழைத்துப் போகிறார்கள்:
TOPSHOTS Indian Hindu devotees whisper t

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.