ஆலிஸின் அற்புத உலகம்

லூயிஸ் கரோலினால் எழுதப்பட்ட ஆலிஸ் இன் வொண்டர்லாண்ட் (Alice in Wonderland) புனையப்பட்ட அற்புத உலகை ஓவியமாக்கி இருக்கிறார்கள். முயல் குழிக்குள் விழுந்து அங்கொரு புதுமையான உலகத்தைக் காணும் ஆலிஸ் சிறுமியின் கதையை மனமயக்கும் விதமாக வரைந்து அசல் கதையின் பூடகமான கேள்விகளை உணர்த்துமாறு வடிவமைத்து இருக்கிறார்கள்.

alice_in_wonderland_zwerger_Books_Illustrations