நீக்கோவின் கதை

ஒரே ஒரு காலுடன் மட்டுமே பிறந்த நீக்கோ கலாப்ரியா (Nico Calabria)வின் வாழ்க்கையை இரண்டே நிமிடத்தில் சொல்லும் விளம்பரம்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.