ஆக்னெஸ் மார்டின்: மினிமலிஸம்

சமீபத்தில் இவருக்கான கூகுள் டூடுல் மூலமாகத்தான் பலர் அறிந்திருப்போம். ஆக்னெஸ் மார்டினின் இந்த நேர்காணலில், இவர் ஓவியங்களை உருவாக்குவதைப் பற்றிச் சொல்வதைக் கவிதைகளுடனும் பொருத்தி பார்க்கலாம்.

Agnes_Martin_MoMA_Paintings_Artist_Minimalism_Lines_Google_Doodle_Arts_Images

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.