அமர்: வாழ்க்கை

பதினான்கு வயது சிறுவனின் ஒரு நாள் நடவடிக்கைகளை படம் பிடித்திருக்கிறார்கள்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.