மொழிபெயர்ப்பு கவிதைகள்

மொழிபெயர்ப்பு: நம்பி கிருஷ்ணன்

கருப்புக் கோழி

ஏ கே ராமானுஜன்

rosecomb

மரத்திற்கு
இலைகள் வருவது போல்
அது வர வேண்டும்
இல்லையேல்
வரவே வேண்டாம்

எனினும் சிலசமயம் அது வருகிறது
கருப்புக் கோழியாக
உருண்ட சிகப்புக் கண்ணுடன்

தையல் வேலைப்பாட்டில்
இழை இழையாக
தொலைந்தும் மீண்டும் கண்டுபிடிக்கப் பட்டும்

எல்லாம் கைகூடி
தன் உருண்ட சிகப்புக் கண்ணுடன்
கருப்புக் கோழி முறைக்கையில்

பயமாக இருக்கிறது.

oOo

மேஜையின் மீதிருக்கும் ஆரஞ்சுப் பழங்கள்

Oranges_Reflection_Table

பெற்றுவிடுகின்றன
சீமை நூக்கின்
நுட்பமான தனித்தன்மையை

இனியும்
வசந்தகால
மரத்தின் ஒரு எண்ணமாக
இல்லாமல்

பச்சையின்
நிர்வாணத்தாலான
அதன் உடல்
ஓர் கோடைக் கரம்.

மஞ்சளாக, மெல்ல
பெண்களின் நெருக்கத்துடன்

ஆரஞ்சு வானின்
இறுதி விதிமுறையாக அல்லாது
கோணம் நாடும்
இச்சையாய்

நதியோட்டம்
தடுக்கும்
கல்.

ஸ்ரீனிவாஸ் ராயப்ரல்