கவிதை

சூட்சுமத்தின் ஸ்பரிசம்

windows copy
இன்றும்
அதே தனிமை
மேல்மாடிக்கண்ணாடி வழியே
இறங்கும்
வெயில்
இவ்வீட்டை இன்னும்
பெரிது படுத்திக் காட்டுகிறது
புத்தக அலமாரியில்
எட்டுக்கால்பூச்சி
அசைவற்று.
துருவப்பிரதேசத்தின் குளிர்
மயிர்க்கால்களை
துளையிடத்தொடங்குகிறது
புகுந்து கொள்கிறேன்
வழக்கமாக அணியும் கருப்பு கோட் தான்
கொஞ்சம் ஆசுவாசமாக இருக்கிறது
அதன் நிறம்