நேரத்தை வலைவீசுதல்

மீனவர்களின் வாழ்க்கையை குவெர்னிகா இதழுக்காக படம் பிடித்திருக்கிறார் கேண்டஸ். பஞ்சு மிட்டாய் விற்பவனில் ஆரம்பித்து வீட்டில் தொங்கும் லுங்கி வரை நிழற்பட வேட்டை ஆடியிருக்கிறார்.

Guernica_Art_Photographs_Tamil_Nadu_Fisherman_Lone_Lady_Women_Sitting_Looking_onlooker_Crow_Trash_Beach

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.