இசைக்கு மயங்கும் மசாலா

மிளகும் மஞ்சளும் இஞ்சியும் மல்லியும் சீரகமும் கிலோ கிலோவாக இசைக்கேற்ப துள்ளியெழுகிறது. ஒவ்வொரு மசாலா எழும் போது ஒரேயொரு நாளம் ஒலிக்க, அதன் பிறகு அடுத்த வீணைத் தந்திக்கு ஏற்ப மெல்ல அசைகிறது… விளம்பரத்திற்காக.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.