கவிதைகள் – வில்லியம் கார்லோஸ் வில்லியம்ஸ்

நியதி

Flying_Paper_Planes_Newspapers_Flight_Pathway_Roads_Stone_Brick_Airகசங்கிய
காவி நிறத்த
கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆளின்

நீளமும் பருமனையும்
உடைய காகிதமொன்று
சாலையில்

காற்றுடன் மெதுவாக திரும்பத்
திரும்ப
புரள்கையில்

காரொன்றுஅதன் மீது
ஓடிச் சென்று
நசுக்கியது

தரையோடு. ஆளைப்
போல் அல்லாது எழுந்து
மீண்டும் புரண்டது

காற்றுடன் திரும்பத்
திரும்ப முன்பு
இருந்ததைப் போல் இருப்பதற்காக.

ஒரு விதமான பாடல்

பாம்பு காத்திருக்கட்டும்
அதன் புதருக்கடியே.
எழுதுவது
வார்த்தைகளாக இருக்கட்டும்.
saxi
நிதானித்தும் விரைந்தும்,
தாக்கும் கூர்மையுடன்,
காத்திருப்பிற்கான அமைதியுடன்,
தூக்கமற்று.
-மனிதர்களையும் கற்களையும்
உருவகத்தால் ஒன்றிணைக்க
இயற்று.(கருத்துகளில்அல்ல, பொருட்களில் )
புதிதாய்ப் புனை.
சாக்ஸிபிராஜே எனது மலர்: அது பிளக்கும்
பாறைகளை.

மொழியாக்கம்: நம்பி கிருஷ்ணன்

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.