பெண்களுக்கு அநியாயமாய் அநியாயம் செய்யும் நாடுகளின் பட்டியல்

பெண்களுக்கெதிராய் செயல்படும் நாடுகள் எவை? இருபாலாருக்கும் கல்வி பயில சம உரிமை கிடைக்கிறதா என்பதில் துவங்கி அரசியலில் எவ்வளவு பேர் ஈடுபடுகிறார்கள் என்பது வரை ஆராய்ந்து இந்தப் பட்டியலை தயாரித்திருக்கிறார்கள். அமெரிக்காவிற்கு 23ஆம் இடம் கிடைத்திருக்கிறது.

Syria_Most_Unfair_Countries_Women_She_Feminism_World_Muslim_Islam_Religions_Oppression_Freedom_West_East_Lists_Photos

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.