மூவகைப் போட்டி

உங்களுக்கு நீஞ்சத் தெரியுமா? சைக்கிள் விடுவீர்களா? ஓடவும் வருமா? அப்படியானால் நீங்களும் டிரையாத்லான் போட்டியில் கலந்து கொள்ளலாம். இந்த மாதம் ஹவாய் மாநிலத்தில் நடந்த வருடாந்திர இரும்பு மனிதன் உலகக் கோப்பையில் இருந்து சில படங்களைக் காண வாருங்கள்.

Triathlon_Iron_Man_Championships_Swim_Bike_Run_Photos_Hawaii_Olympics_Contest

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.