பிறப்பிடம்: அமெரிக்கா; வாழ்விடம்: வீட்டுக் காவல்; குற்றம்: உரிமை கோரியது

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.