சிறுவனும் அணுவும்

அணுக்களில் தகவல் சேமிக்கும் தொழில் நுட்பத்தைப் பற்றி ஆராய்ச்சி நடந்துகொண்டிருக்கும் IBM ஆய்வகத்திலிருந்து வெளியிடப்பட்டிருக்கும் ‘உலகின் மிகச் சிறிய’ படம் இது! இந்த தின் ஒவ்வொரு காட்சியையும், அணுக்களை ஒவ்வொன்றாக நகர்த்தி பல மில்லையன் அளவு பெரிதாக்கி உருவாக்கியிருக்கிறார்கள்.