ஹோலி! – வண்ணங்களின் கொண்டாட்டம்

வசந்தத்தை வண்ணங்களைக் கொண்டு வரவேற்கும் ஹோலி பண்டிகை கொண்டாட்டங்களின் படங்கள் இங்கே.

calcutta-holi-best_2160158k