2013 சோனி உலக புகைப்பட விருதுகள்

புகைப்படங்கள் 170 நாடுகளிலிருந்து வந்தன. அதிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் இவை.

sp1