கடவுளை சந்திக்கிறார் ரிச்சார்ட் டாக்கின்ஸ்

ரிச்சார்ட் டாக்கின்ஸ் பிரபல நாத்திகர். அவர் இறந்த பிறகு கடவுளை சந்திக்கிறார். பிறகு…