தீபாவளி

தீபாவளி – நன்மைகளின் எழுச்சியும் திருவிழா. இந்திய கலாச்சார ஒற்றுமையின் சின்னங்களில் ஒன்று.

வாசகர்களுக்கு இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்.