24 மணி நேரம்

ஒரு 24 மணி நேரத்தில் உலகின் பல பகுதிகளிலும் உள்ள மக்களின் வாழ்வை பதிவு செய்யும் ஒரு படத் தொகுப்பு இங்கே.