இசையும், மூளையும்

செவ்வியல் இசைக்கும் மூளைக்கும் உள்ள தொடர்பைப் பேசும் பிரபல எழுத்தாளரான ஒலிவர் சாக்ஸ் பங்கு பெரும் ஒரு சுவாரசியமான காணொளி.