ராணுவ தருணங்கள்

அமெரிக்க ராணுவப் பயிற்சியின்போது அவ்வீரர்களின் மனநிலைகளை காட்சிப்படுத்தும் புகைப்படத் தொகுப்பு ஒன்று இங்கே. மனிதர்கள் மாறுபடலாம். உணர்வுகள் ஒன்றுதான்.

111012-F-FT240-348