ஃபைபர் ஆப்டிக் இழைகள்

கீழே தரப்பட்டிருக்கும் வீடியோவில் ஃபைபர் ஆப்டிக் இழைகள் எவ்வாறு செய்தியை எடுத்துச் செல்கின்றன என்று அருமையாக எளிதில் புரியும்படி விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு கண்டத்திலிருந்து இன்னொரு கண்டத்துக்கு பெருங்கடல்களுக்குக் கீழே செல்லும் இதுபோன்ற இழைகள்தான் இன்று நம் இணையத் தொடர்பையும், தொலைதூர தொலைபேசித் தொடர்பையும் நிர்ணயிக்கின்றன.