தெற்கு சூடான்

நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு தெற்கு சூடான் சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்கிறது. தங்களுக்கென ஒரு நாட்டை பெற்ற அந்த மக்களின் மகிழ்ச்சி தருணங்கள் இங்கே புகைப்பட ஆவணமாய் :