உயிரின் நெடுஞ்சாலை

உயிரின் தோற்றம் குறித்த ஒரு காட்சிப் படம் கீழே. பல பகுதிகளை கொண்ட இந்தப் மொத்தப் படத்தின் முதல் பகுதி கடந்த 4 பில்லியன் வருடங்களை குறித்து மட்டும் எளிமையாக பேசுகிறது. மற்றப் பாகங்களுக்கு இந்தப் பக்கத்திற்கு செல்லுங்கள்.