மின்ணணு பாடப்புத்தகம்

அடுத்த தலைமுறைக்கான மின்ணணு பாடப்புத்தகம் எப்படி இருக்கும்? நிச்சயம் மட்டமான காகிதத்தில் அச்சடிக்கப்பட்டதாக இருக்காது என்று இவர் உறுதியளிக்கிறார். பாடப் புத்தகங்களின் மோசமான மொழி நடைக்கு இவரிடம் நாம் பதில் எதிர்பார்க்க முடியாது தான்.