முப்பரிமாண ஒலி

உண்மை. காட்சி ஊடகத்தை அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்திய தொழில்நுட்பம் இப்போது ஒலியிலும். எப்படிச் செயல்படுகிறது இந்தத் தொழில்நுட்பம்? கீழே இருக்கும் காட்சிப் படம் அதை விளக்குகிறது.