’பறவைப் பார்வை’ ஒளிப்படங்களின் வரலாறு

உலக பூமி நாளை (World Earth Day – ஏப்ரல் 23) முன்னிட்டு ஸ்லேட் இணையதளம் ஒரு சுவாரசியமான ஒளிப்படங்களின் தொகுப்பைத் தந்திருக்கிறது. அதில் வான்வெளியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒளிப்படங்களின் வரலாற்றை உதாரணப் படங்களோடு தந்திருக்கிறது. அதைப் பார்க்க, படிக்க இங்கே செல்லுங்கள்.

15_deforestation