எந்திரப் பறவை

FESTO எனும் நிறுவனம் ஒரு பறவை போலவே பறக்கும் எந்திரத்தை தயாரித்துள்ளது. கூடிய விரைவில் இது உளவு வேலைக்காக பயன்படுத்தப்படலாம்.