சக்தி சுரபி – இயற்கை எரி சக்தி

உங்கள் வீட்டுக் கழிவிலிருந்து கிடைக்கும் எரி சக்தியால் உங்கள் வீட்டு எல்பிஜியை உங்களால் குறைக்க முடிந்தால் நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் நல்லது. ஆனால் இலவசங்களின் மயக்கத்தில் இருக்கும் சமூகம் இந்த தொழில்நுட்பம் குறித்து புரிந்து கொள்வது தற்போதைக்கு சாத்தியமாகும் என்பது கேள்விக்குறிதான்.