எல்.சுப்பிரமணியத்தின் ஸ்பானிய இசை

பிரபல வயலின் இசைக் கலைஞரான எல்.சுப்பிரமணியம் வழங்கும் ஸ்பானிய இசைக் கோர்வை ஒன்று கீழே :