வார்த்தைகள் – குறும்படம்

நாம் வாழும் உலகில் நம்மை சூழ்ந்திருக்கும் பல்வேறு உயிர்கள் பேசும் வார்த்தைகள் குறித்த ஒரு குறும்படம்.