புவியீர்ப்புவிசையின் வரலாறு

புவியீர்ப்புவிசை எவ்வாறு கண்டறியப்பட்டது, அதைக்குறித்தத் தொடர்ந்து அறிவியல் ஆய்வுகள் இவற்றைக் குறித்து கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தின் ப்ரையன் க்ரீன் (Brian Greene) என்ற இயற்பியலாளர் சுவாரசியமாக விளக்குகிறார்.