உலகின் மோசமான கணிப்பொறி வில்லன்கள்

டைம் பத்திரிக்கை இதுவரை வெளியான ஆங்கில அறிவியல்-புனைவு திரைப்படங்களின் மிக மோசமான கணிப்பொறி வில்லன்கள் குறித்த வரிசையை வெளியிட்டுள்ளது. திரைப்படங்கள் குறித்த குறிப்புகளும் உண்டு. முழு வரிசையையும் இங்கே காணலாம்.