பேராசிரியர்.ரிஸ்க்(Risk)

நம் பிரக்ஞையின் எச்சரிக்கை உணர்விற்கும் அபாயத்தைத் தீண்டிப் பார்க்கும் ஆவலுக்குமிடையே ஆடும் ஊசலாட்டத்தைச் சொல்லில் வடிப்பது கடினம்தான். ஆனால் அதீத எச்சரிக்கை உணர்வு ஒரு கட்டத்தில் நமக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்தைக் கொண்டுவந்து சேர்க்கும் என்கிறார் இந்தப் பேராசிரியர். இவர் பெயர், பேராசிரியர்.ரிஸ்க்(Risk)