புலியும், புலிக்குட்டியும்

பிரபல வயலின் கலைஞர் எல்.சுப்பிரமணியமும் அவரது மகன் அம்பி சுப்பிரமணியமும் வழங்கும் வயலின் இசைப் பிரவாகம்.